קירבה משפחתית אינה מונעת אפשרות של היווצרות יחסי עובד-מעביד

מאת

בית הדין קבע כי קירבה משפחתית, כשלעצמה, אינה מונעת אפשרות של היווצרות יחסי עובד-מעביד. על מנת שבן משפחה יחשב כעובד, דרושים שני תנאים מצטברים:

  1. עבודה במפעל באופן סדיר.
  2. אלמלא ביצע את העבודה, היה עובד אחר מבצע אותה.

לעניין זה קובעת מהות היחסים שנוצרו הלכה למעשה, אך כאשר הצדדים הטוענים ליחסי עבודה הם קרובי משפחה, יש לבחון את טיב היחסים שנוצרו: האם מדובר במערכת יחסים התנדבותית המגלמת בתוכה עזרה משפחתית, או שמא נוצר בין בני המשפחה קשר חוזי המסדיר מערכת של חובות וזכויות. לשם כך ייתן בית הדין דעתו, בין היתר, לפרמטרים שונים, כגון: מסגרת שעות העבודה, האם השכר ששולם בעבור ביצוע העבודה היה ריאלי או סמלי, וכו'.

נטל ההוכחה כי יחסים בין בני משפחה חורגים מגדר עזרה משפחתית הדדית, ולובשים אופי של יחסי עובד-מעביד, מוטלים על בן המשפחה הטוען לקיומם.

ב"ל (אזורי נצ') 1066/09 אלפסי נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 3.1.2010)